Home2018-09-17T09:23:07+00:00

Buitenplaats Broekbergen

Buitenplaats Broekbergen maakt deel uit van het lint van historische buitenplaatsen die gelegen zijn langs de Stichtse Lustwarande. Het hoofdhuis werd gebouwd in het midden van de achttiende eeuw. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd de buitenplaats omgebouwd tot een ommuurd kloostercomplex. Het hoofdhuis, de toren en de ommuring zijn aangewezen als Rijksmonument. Broekbergen valt onder de Natuurschoonwet in de categorie ‘historische buitenplaatsen’.

 Facebook

Twitter

Historie

Buitenplaatsperiode

Broekbergen ligt precies op de grens tussen de broeklanden van de Langbroekerwetering in het Kromme Rijn-gebied en de zandbergen van de Heuvelrug. Vandaar de naam Broekbergen.Van ca. 1700 tot 1875 is Broekbergen in gebruik geweest als lusthof en buitenplaats. De bekende dichter Poot raakte geïnspireerd door de prachtige plek en schreef in 1716 zijn ‘Lofzang op Broekbergen’. In 1755 werd door de Utrechtse patriciërs Samuel en Adriaan Balthasar Van der Muelen het hoofdhuis gebouwd met een km-lange zichtlijn tot ver over de Buntlaan en aan de andere kant naar de Langbroekerdijk. Na het overlijden van de broers wordt Jan Carel van der Muelen in 1789 eigenaar van Broekbergen met ‘zijne heerehuijzinge, koetshuijs, stallinge en tuinkamer, trekkast en verder getimmerte, broeituijn, moestuijnen en boomgaarden’ en vererfd in de familie Van der Muelen tot 1874.

Buitenplaats Broekbergen in 1869

Kloosterperiode

Van 1875 tot 1996 fungeert Broekbergen als klooster ‘Arca Pacis’ (Ark van de Vrede) voor de Benedictinessen van het ‘altijddurend gebed’. Tijdens die periode werd er 24 uur per dag, zeven dagen per week gebeden op Broekbergen. In die periode is Broekbergen een kapel, klokkentoren, opbaarhuisje, beelden en een omringende tuinmuur rijker geworden. Op de Buitenplaats Broekbergen bevinden zich nog de houtgesneden beelden die in 1883 door Mengelberg uit Utrecht zijn gemaakt. In 1912 werd het hoofdhuis vergroot. In de jaren 60 wordt Broekbergen opnieuw ingrijpend uitgebreid met carrégebouwen. Daarvoor werd de historische slingervijver gedempt. Ook werd een nieuwe kapelzaal gebouwd om het klooster een minder gesloten karakter te geven waarna een bloeiende oecumenische gemeenschap ontstond. In 1996 werd het klooster opgeheven.

De tuin

Eind 17e eeuw was de tuin van Broekbergen een lusthof met een formele tuin. Vervolgens werd in de 18e eeuw de tuin van Broekbergen geheel aan de Rococostijl aangepast. Symmetrie en orde maakten plaats voor slingerende paden in combinatie met waterpartijen. In de 19e eeuw is de tuin tweemaal aangepast: in de vroege en late landschapsstijl. Men creëerde spiegelende waterpartijen, open ruimten, zichtlijnen en bijzondere boomgroepen. In de jaren 60 van de 20e eeuw werd de slingervijver gedempt omwille van de bouw van de carrégebouwen. Anno nu siert een bijzonder fraaie solitaire plataan de tuin, net als een prachtige rij moerascypressen en een stokoude tamme kastanje op een mysterieus eiland.

De toekomst 

Restauratie tuin

Het noordelijke deel van de tuin wordt gerestaureerd op basis van het Rococo tuinontwerp uit 1789. Het zuidelijk deel op basis van het ontwerp in Late Landschapsstijl van Henri Copijn. Behoud van de oude monumentale bomen staat voorop. Natuurontwikkeling wordt verder gestimuleerd door de gedempte slingervijver te herstellen. De juiste inrichting van de gazons herstelt het historische beeld, de ontwikkeling van een bloemenweide trekt bijen en andere diertjes. Ten behoeve van tuinrestauratie worden de carré bebouwingen uit 1964 gesloopt. Meer

Restauratie panden

Het hoofdhuis, voorplein, voorterrein en de kapel worden gerestaureerd. In het hoofdhuis gaat de eigenaars familie wonen en werken. De kapel wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Oorspronkelijk was het idee om deze na renovatie te gebruiken voor concerten, helaas paste dit niet binnen de gemeentelijke regelgeving (parkeergelegenheid). De eigenaar zal in de kapel nu zijn bedrijf vestigen. Een ander belangrijk onderdeel van de restauratie: het herstel van de waardevolle barokke lange zichtassen vanuit het Hoofdhuis, die zicht bieden over het Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen en over het Broekbergenpad naar de Langbroekerwetering. Ook de historische zichtas over de slingervijver naar de Gooijerwetering wordt hersteld. De renovatie van de klokkentoren is al voltooid. Meer

Ontwikkeling nieuwbouw

Om de restauratie en het onderhoud van de buitenplaats duurzaam te bekostigen worden de carrés vervangen door 10 nieuwe levensloop bestendige woonappartementen. Deze 10 woonappartementen worden ondergebracht in drie “huizen” buiten de historische tuinen. Samen met de 2 appartementen in het Hoofdhuis, komen er in totaal 12 woonappartementen.

De architectuur van de huizen zal aansluiten bij de historische bebouwing. Het aantal m2 nieuwe bebouwing komt overeen met de oppervlakte van de carrés uit de jaren zestig, die worden gesloopt. Meer

Planning

De restauratiewerkzaamheden zijn al gestart. Met het slopen van de carre’s, de restauratie van de tuin en de ontwikkeling van de appartementen start de eigenaar zodra de gemeente Utrechtse Heuvelrug het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Bekijk hier het volledige masterplan

Bestaande situatie Broekbergen

Over ons

Wij zijn de familie Den Boon. We wonen sinds 1996 met veel plezier in Driebergen. Voordat de buitenplaats te koop kwam wandelden we vaak langs Broekbergen en genoten van de monumentale bomen en de mooie overgang naar de broeklanden. In 2008 deed de kans zich voor om Broekbergen te kopen. Na de aankoop lieten we onderzoek doen naar de historie van de buitenplaats. Dat onderzoek wees onder meer uit dat er een historisch bijzondere (Rococo) landschapstuin bleek te zijn. En dat het hoofdhuis veel ouder bleek te zijn dan we dachten. We hebben ook contact met de zusters van Arca Pacis, zij deelden hun verhalen met ons over de kloosterperiode van Broekbergen.

We houden erg van de bijzondere historie van Broekbergen en de eeuwenoude bomen die de tuin rijk is.
Toen we Broekbergen kochten was er al lang geen onderhoud meer gepleegd. De afgelopen jaren hebben we al een aantal zaken gerestaureerd, zoals bijvoorbeeld de toren van de kapel. De komende jaren zullen we de hele buitenplaats restaureren.
Het is een fantastisch vooruitzicht om Broekbergen weer mooi te kunnen maken. Voor ons, voor de gemeenschap én voor de komende generaties.

Familie den Boon

familie Den Boon:

‘We willen deze bijzondere plek
duurzaam opknappen en voor komende generaties
weer laten bloeien zoals 2 eeuwen terug.’

FAQ’s

Lees hier antwoorden op de meest gestelde vragen

Algemeen

Broekbergen wordt gerestaureerd en gedeeltelijk her-ontwikkeld.

Het hoofdhuis, toren, tuinmuren en de kapel worden gerestaureerd. Ook worden de historisch waardevolle lange zichtassen hersteld vanuit het Hoofdhuis, die zicht bieden over het Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen, over het Broekbergenpad naar de Langbroekerwetering en over de slingervijver naar de Gooijerwetering. Omdat de balken en het torendak in zeer slechte staat verkeerde is de restauratie van de klokkentoren is al uitgevoerd.
Ook de historische tuin wordt gerestaureerd. Het noordelijke deel van de tuin op basis van het Rococo tuinontwerp uit 1789, de slingervijver uit die tijd wordt hersteld. Het zuidelijk deel op basis van het ontwerp in Late Landschapsstijl van Henri Copijn.

De bebouwing uit de zestiger jaren, de carrés in het midden van de tuin, worden grotendeels gesloopt. Op drie plaatsen in de tuin komt vervangende nieuwe bebouwing: drie panden die qua architectuur beter passen bij de historische bebouwing dan de huidige carre’s. In die panden komen in totaal 10 levensloopbestendige appartementen. De Kapel wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Samen met de 2 woonappartementen in het Hoofdhuis, komen er dus 12 levensbestendige woonappartementen.

We stimuleren de natuurontwikkeling onder meer door de historische slingervijver te herstellen. De juiste inrichting van de gazons herstelt het historische beeld, de ontwikkeling van een bloemenweide trekt bijen en andere dieren. In de tuin staan bijenkorven. Daarnaast vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. We maken gebruik van duurzame stroom en met onze eigen zonnepanelen wekken we voor 50% van onze jaarlijkse energie behoefte aan stroom op. Ook hebben we een manier gevonden om op een historisch verantwoorde manier het Hoofdhuis te isoleren met speciaal voor broekbergen gefabriceerd dubbel glas.

De buitenmuurse tuin van Broekbergen is door ons opengesteld voor het klompenpad. Daar maken jaarlijks duizenden wandelaars gebruik van. Het hoofdhuis en de binnentuin is ons huis en straks onze werkplek. We stellen de buitenplaats wel een aantal keer per jaar open, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag. Ook hebben we ons voorterrein opengesteld voor het klompenpad dat er overheen loopt. Veel wandelaars maken er gebruik van.

We gaan geen monumentale bomen kappen. Er worden wel enkele bomen gekapt i.v.m. de restauratie van de tuinmuren, maar dat zijn geen monumentale bomen.

De restauratie en het onderhoud van een historische buitenplaats met rijksmonumenten kosten veel geld. De kosten worden voor een klein deel gedekt met subsidies maar het grootste deel betalen we zelf. Omdat de gemeente het principe verzoek voor het Masterplan had goedgekeurd in 2013, zijn de restauraties die niet uitgesteld konden worden reeds gestart. Met de opbrengst van de vervangende bouw kunnen we dit betalen. Zo wordt de buitenplaats voor toekomstige generaties bewaard, kunnen we zelf op Broekbergen wonen en werken en kunnen ook anderen genieten van de prachtige plek.

Er komen drie nieuwe gebouwen waar in totaal tien levensloopbestendige woonappartementen in kunnen worden gemaakt.

Nee, met de opbrengst van de bebouwing dekken we een deel van de restauratie en het onderhoud van de Buitenplaats.

We hebben de locaties voor de bebouwing uitgezocht op een zodanige manier, dat de historische tuinen in ere kunnen worden hersteld én er geen monumentale bomen gekapt hoeven te worden. Het uitzicht zal inderdaad veranderen voor de buurgenoten, maar de afstand is redelijk groot dus we verwachten dat het meevalt.

Dat is inderdaad een idee, het zou een woning kunnen worden die geïntegreerd wordt in de muur. We denken dat het erg mooi kan worden en goed passend bij een historische buitenplaats. Of het mag weten we nog niet, we zijn daarover in overleg monumentenexperts. Ons uitgangspunt is in ieder geval dat het op een historisch verantwoorde manier gebeurt en anders niet.

Ze zijn gebouwd in de zestiger jaren, niet passend bij de Buitenplaats, in zeer slechte staat van onderhoud en dus onvoldoende waard om gerestaureerd te worden. Door de sloop kan de historische tuin weer in ere worden hersteld.

Nee, de totale bebouwingsoppervlakte van de drie gebouwen zal ongeveer gelijk zijn aan de oppervlakte van de huidige carrés. Omdat het om drie losse gebouwen gaat zijn ze beter en natuurlijker in te passen in de tuin dan bij de huidige bebouwing het geval is.

De nieuwe gebouwen in het ontwerpbestemmingsplan hebben een beganegrond en één verdieping en worden niet hoger dan 10 m met een schuin dak dat op 4m-5m hoogte begint.

Wonen op Broekbergen

Dat weten we nog niet precies, maar we willen niet dat de buitenplaats versnipperd wordt. Verhuur ligt daarom voor de hand.

De plek en de kosten voor restauratie van de buitenplaats brengen met zich mee dat de appartementen in de duurdere prijscategorie zullen vallen.

Dat kan nu nog niet. Zodra we meer zicht hebben op de planning zullen we dit bekend maken via deze website.

Kantoorruimte

Ja, we willen aan huis werken. De praktijk voor coaching en therapie van de eigenaresse is al op Broekbergen gevestigd. Het bedrijf E-Connection, van de eigenaar, is nu gevestigd in Bunnik, dat verhuist naar Broekbergen.

De kantoorruimte komt in de bestaande Kapelzaal en in het Hoofdhuis: er komt geen nieuw kantoorgebouw. Omdat de gemeente geen toestemming heeft gegeven om de Kapelzaal te gebruiken voor concerten, is het verbouwen van de kapel tot kantoor de enige mogelijkheid om de fraaie zaal te behouden. Voor woonappartementen is verbouwen te duur en zou de zaal gesloopt moeten worden.

Er zou ruimte moeten komen voor maximaal 35 werkplekken.

Nee, de nieuwe gebouwen in het ontwerpbestemmingsplan hebben een beganegrond en één verdieping en worden niet hoger dan 10 m met een schuin dak dat op 4m-5m (goot)hoogte begint.

We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals concerten in de kapelzaal. Helaas is het niet haalbaar gebleken vanwege het gemeentelijk beleid rond parkeren.

Verkeer

Er komen max. 35 kantoorwerkplekken en max. 12 woonappartementen. Ten opzichte van de huidige situatie zal het verkeer dus beperkt toenemen, maar het bedrijf van de eigenaar van Broekbergen, E-Connection, is duurzaam wat betreft mobiliteit. De medewerkers reizen met de trein en met de fiets en er staan enkele duurzame deel auto’s van de zaak bij het kantoor.

Planning

Wij hebben de toren en het dak, souterrain en bordes van het Hoofdhuis al gerestaureerd. Wij zijn in juni gestart met de restauratie van de tuinmuren, die zijn volgend jaar klaar. Direct na de zomer gaan we verder met de restauratie van het Hoofdhuis. Wij hebben ook een begin gemaakt met de restauratie van de tuinen de monumentale bomen meer licht te geven. Wij verwachten dat de slingervijver over 2 jaar aangelegd kan worden en dat de historische tuinen over 3 jaar gerestaureerd kunnen zijn.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we de ontwerpen voor de bebouwing uitwerken en de vergunningen aanvragen.

We hopen over 2 à 3 jaar, afhankelijk van de doorlooptijd van het vergunningentraject voor het bouwen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een bijdrage leveren?

E: info@broekbergen.nl

  Landgoed Broekbergen Landgoed Broekbergen

Buitenplaats Broekbergen
Kloosterlaantje 1
3972 GW Driebergen-Rijsenburg