Buitenplaats Broekbergen

Buitenplaats Broekbergen maakt deel uit van het lint van historische buitenplaatsen die gelegen zijn langs de Stichtse Lustwarande. Het hoofdhuis werd gebouwd in het midden van de achttiende eeuw. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd de buitenplaats omgebouwd tot een ommuurd kloostercomplex. Het hoofdhuis, de toren en de ommuring zijn aangewezen als Rijksmonument. Ook de tuin- en parkaanleg, kapelzaal en opbaarhuisje zijn historisch waardevol. Broekbergen valt onder de Natuurschoonwet in de categorie ‘historische buitenplaatsen’.

 Facebook

Historie

Buitenplaatsperiode

Broekbergen ligt precies op de grens tussen de broeklanden van de Langbroekerwetering in het Kromme Rijn-gebied en de zandbergen van de Heuvelrug. Vandaar de naam Broekbergen.Van ca. 1700 tot 1875 is Broekbergen in gebruik geweest als lusthof en buitenplaats. De bekende dichter Poot raakte geïnspireerd door de prachtige plek en schreef in 1722 zijn ‘Lofzang op Broekbergen’. In 1755 werd door de Utrechtse patriciërs Samuel en Adriaan Balthasar Van der Muelen het hoofdhuis gebouwd met een km-lange zichtlijn tot ver over de Buntlaan en aan de andere kant naar de Langbroekerdijk. Na het overlijden van de broers wordt Jan Carel van der Muelen in 1789 eigenaar van Broekbergen met ‘zijne heerehuijzinge, koetshuijs, stallinge en tuinkamer, trekkast en verder getimmerte, broeituijn, moestuijnen en boomgaarden’ en vererfd in de familie Van der Muelen tot 1874.

Buitenplaats Broekbergen in 1869

Kloosterperiode

Van 1875 tot 1996 fungeert Broekbergen als klooster ‘Arca Pacis’ (Ark van de Vrede) voor de Benedictinessen van het ‘altijddurend gebed’. Tijdens die periode werd er 24 uur per dag, zeven dagen per week gebeden op Broekbergen. In die periode is Broekbergen een kapel, klokkentoren, opbaarhuisje, beelden en een omringende tuinmuur rijker geworden. Op de Buitenplaats Broekbergen bevinden zich nog de houtgesneden beelden die in 1883 door Mengelberg uit Utrecht zijn gemaakt. In 1912 werd het hoofdhuis vergroot. In de jaren 60 wordt Broekbergen opnieuw ingrijpend uitgebreid met carrégebouwen. Daarvoor werd de historische slingervijver gedempt. Ook werd een nieuwe kapelzaal gebouwd om het klooster een minder gesloten karakter te geven waarna een bloeiende oecumenische gemeenschap ontstond. In 1996 werd het klooster opgeheven.

De tuin

Eind 17e eeuw was de tuin van Broekbergen een lusthof met een formele tuin. Vervolgens werd in de 18e eeuw de tuin van Broekbergen geheel aan de Rococostijl aangepast. Symmetrie en orde maakten plaats voor slingerende paden in combinatie met waterpartijen. In de 19e eeuw is de tuin tweemaal aangepast: in de vroege en late landschapsstijl. Men creëerde spiegelende waterpartijen, open ruimten, zichtlijnen en bijzondere boomgroepen. In de jaren 60 van de 20e eeuw werd de slingervijver gedempt omwille van de bouw van de carrégebouwen. Anno nu siert een bijzonder fraaie solitaire plataan de tuin, net als een prachtige rij moerascypressen en een stokoude tamme kastanje op een mysterieus eiland.

De toekomst 

Restauratie tuin

Het noordelijke deel van de tuin wordt gerestaureerd op basis van het Rococo tuinontwerp uit 1789. Het zuidelijk deel op basis van het ontwerp in Late Landschapsstijl van Henri Copijn. Behoud van de oude monumentale bomen staat voorop. Natuurontwikkeling wordt verder gestimuleerd door de gedempte slingervijver te herstellen. De juiste inrichting van de gazons herstelt het historische beeld, de ontwikkeling van een bloemenweide trekt bijen en andere diertjes. Ten behoeve van tuinrestauratie worden de carré bebouwingen uit 1964 gesloopt.

Restauratie panden

Het hoofdhuis, voorplein, voorterrein en de kapel worden gerestaureerd. In het hoofdhuis gaat de eigenaars familie wonen en werken. De kapel wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Oorspronkelijk was het idee om deze na renovatie te gebruiken voor concerten, helaas paste dit niet binnen de gemeentelijke regelgeving (parkeergelegenheid). De eigenaar zal in de kapel nu zijn bedrijf vestigen. Een ander belangrijk onderdeel van de restauratie: het herstel van de waardevolle barokke lange zichtassen vanuit het Hoofdhuis, die zicht bieden over het Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen en over het Broekbergenpad naar de Langbroekerwetering. Ook de historische zichtas over de slingervijver naar de Gooyer Wetering wordt hersteld. De renovatie van de klokkentoren is al voltooid.

Ontwikkeling nieuwbouw

Om de restauratie en de duurzame instandhouding van de buitenplaats te bekostigen gaan we de carrés vervangen door 10 nieuwe levensloop bestendige woonappartementen. Deze 10 woonappartementen worden ondergebracht in drie “huizen” buiten de historische tuinen. Samen met de 2 appartementen in het Hoofdhuis, komen er in totaal 12 woonappartementen.

De architectuur van de huizen zal aansluiten bij de historische bebouwing. Het aantal m2 nieuwe bebouwing komt overeen met de oppervlakte van de carrés uit de jaren zestig, die worden gesloopt.

Planning

De restauratiewerkzaamheden zijn al gestart. Met het slopen van de carre’s, de restauratie van de tuin en de ontwikkeling van de appartementen start de eigenaar zodra de gemeente Utrechtse Heuvelrug het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Bestaande situatie Broekbergen

Over ons

Wij zijn de familie Den Boon. We wonen sinds 1996 met veel plezier in Driebergen. Voordat de buitenplaats te koop kwam wandelden we vaak langs Broekbergen en genoten van de monumentale bomen en de mooie overgang naar de broeklanden. In 2008 deed de kans zich voor om Broekbergen te kopen. Na de aankoop lieten we onderzoek doen naar de historie van de buitenplaats. Dat onderzoek wees onder meer uit dat er een historisch bijzondere (Rococo) landschapstuin bleek te zijn. En dat het hoofdhuis veel ouder bleek te zijn dan we dachten. We hebben ook contact met de zusters van Arca Pacis, zij deelden hun verhalen met ons over de kloosterperiode van Broekbergen.

Henk en Els den Boon

We houden erg van de bijzondere historie van Broekbergen en de eeuwenoude bomen die de tuin rijk is.
Toen we Broekbergen kochten was er al lang geen onderhoud meer gepleegd. De afgelopen jaren hebben we al een aantal zaken gerestaureerd, zoals bijvoorbeeld de toren van de kapel. De komende jaren zullen we de hele buitenplaats restaureren.
Het is een fantastisch vooruitzicht om Broekbergen weer mooi te kunnen maken. Voor ons, voor de gemeenschap én voor de komende generaties.

familie Den Boon:

‘We willen deze bijzondere plek
duurzaam opknappen en voor komende generaties
weer laten bloeien zoals 2 eeuwen terug.’

Media

Folder Broekbergen
Stichtse Courant 14 juni 2018

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2024
Nieuwsbrief november 2022
Nieuwsbrief januari 2022
Nieuwsbrief mei 2021
Nieuwsbrief december 2020
Inspraakreactie gemeenteraad eigenaarsfamilie Broekbergen
Nieuwsbrief oktober 2020
Nieuwsbrief juli 2020
Nieuwsbrief januari 2020
Nieuwsbrief najaar 2019
Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief januari 2019

Rondleidingen

FAQ’s

Lees hier antwoorden op de meest gestelde vragen

Algemeen

Broekbergen wordt gerestaureerd als historische buitenplaats en gedeeltelijk herontwikkeld. 

Het hoofdhuis, tuinmuren, voorplein, voorterrein en de kapel worden gerestaureerd. Ook worden de historisch waardevolle lange zichtassen hersteld vanuit het Hoofdhuis. Deze bieden zicht over het Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen , over het Broekbergenpad naar de Langbroekerwetering en over de historische vijver naar de Gooyer Wetering. Ook de historische tuin wordt gerestaureerd. Het noordelijke deel van de tuin op basis van het Rococo tuinontwerp uit 1789. Het zuidelijk deel met de slingervijver op basis van het ontwerp uit 1860 in Engelse Landschapsstijl van Henri Copijn. De restauratie van de klokkentoren en  het opbaarhuisje zijn al voltooid.

De bebouwing uit de zestiger jaren, de carrés in het midden van de tuin, worden gesloopt. Op drie plaatsen komt nieuwe bebouwing: drie panden die qua architectuur beter passen bij de historische buitenplaats dan de huidige carrés. De panden worden zo ingepast, dat de historische tuin kan worden hersteld. In die panden komen in totaal 10 levensloopbestendige woonappartementen. De Kapel wordt met behoud van het bijzondere ontwerp geschikt gemaakt voor kantoorruimte.

We stimuleren de natuurontwikkeling onder meer door de historische slingervijver te herstellen en alle grachten uit te baggeren. Het parkbos wordt uitgedund zodat de historisch waardevolle bomen betere groeimogelijkheden krijgen en gevarieerde onderbegroeiing kansen krijgt. Er komen berceau’s en houtwallen. De juiste inrichting van de gazons herstelt het historische beeld, de ontwikkeling van een bloemenweide trekt bijen en andere diertjes. In de tuin staan bijenkorven. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt 2/3 van onze tuin de bestemming ‘Natuurgebied’ in plaats van de huidige bestemming Maatschappelijke doeleinden. 

Het glas dat in de zestiger jaren in het hoofdhuis werd geplaatst, is recent vervangen door isolerend monumentenglas en er is dubbele kierdichting aangebracht Op het dak van het hoofdhuis hebben wij 60m2 zonnepanelen geïnstalleerd zodat in 2018  80% van Broekbergen van duurzame elektriciteit kon worden voorzien. De buitenmuren en schuine daken van het hoofdhuis worden nog geïsoleerd. De nieuwe woonappartementen zullen volledig energieneutraal gebouwd worden. Onze onderneming, die op Broekbergen kantoor zal gaan houden, werkt aan duurzame energie en is ook duurzaam wat betreft mobiliteit. De medewerkers reizen met de trein en met de fiets naar kantoor en er staan enkele elektrische deel-auto’s van de zaak bij het kantoor.

Gedeeltelijk. Een deel van ons voorterrein is openbaar toegankelijk, waarmee we het Klompenpad mogelijk hebben gemaakt. Veel wandelaars maken er gebruik van. De rest van Broekbergen is niet openbaar, het is ons familiewoonhuis en ook onze werkplek. We stellen onze buitenplaats wel een aantal keer per jaar open, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag.  Wij organiseren geregeld ook rondleidingen door het hoofdhuis en/of de tuin. Aanmelden voor rondleiding

We gaan geen historisch waardevolle bomen kappen. Er worden wel zieke bomen gekapt en enkele jongere bomen in het parkbos, zodat de historisch waardevolle bomen gezonde ontwikkelingskansen krijgen en om daglicht te krijgen voor gevarieerde ondergroei. In verband met de restauratie van de tuinmuren, wordt een aantal jonge bomen gekapt omdat de wortels anders de monumentale muur ondermijnen.

Het Hoofdhuis, de klokkentoren en de tuinmuren zijn aangewezen als rijksmonument. De fraaie kapelzaal, het zeldzame opbaarhuisje, de historische tuin- en parkaanleg en de standbeelden in de tuin zijn in het gemeentelijk beleidskader ’Buitens op de Heuvelrug’ aangemerkt als ‘Historisch waardevol’.

De carrés uit de zestiger jaren zijn niet historisch waardevol en in zeer slechte staat.

Wonen op Broekbergen

Dat weten we nog niet precies, maar we willen niet dat de buitenplaats versnipperd wordt. Verhuur ligt daarom voor de hand.

De plek en de kosten voor restauratie van de buitenplaats brengen met zich mee dat de appartementen in de duurdere prijscategorie zullen vallen.

Dat kan nu nog niet. Zodra we meer zicht hebben op de planning zullen we dit bekend maken via deze website.

Verkeer

Er komen max. 12 woonappartementen plus max. 35 kantoorwerkplekken. Ten opzichte van de huidige situatie zal het verkeer dus beperkt toenemen, maar een toename van verkeer is onvermijdelijk. Om Broekbergen te kunnen behouden moeten er gebruiksmogelijkheden zijn die de kosten voor beheer en instandhouding dekt. Als Broekbergen volledig gebruikt zou gaan worden voor maatschappelijke activiteiten, zou het verkeer meer toenemen dan met onze plannen het geval is. De onderneming van de eigenaar van Broekbergen is bovendien duurzaam voor wat betreft mobiliteit. De medewerkers reizen met de trein en met de fiets en er staan enkele elektrische deel-auto’s van de zaak bij het kantoor. 

Bebouwing

De restauratie en instandhouding van een historische buitenplaats met rijksmonumenten kosten veel geld. De kosten worden voor een klein deel gedekt met subsidies maar het grootste deel moeten we zelf financieren. Met de opbrengst van de vervangende nieuwbouw en met het vestigen van ons kantoor op Broekbergen kunnen we dit betalen. Zo wordt de buitenplaats voor toekomstige generaties bewaard, kunnen we zelf op Broekbergen wonen en werken en kunnen ook anderen genieten van de prachtige plek.

Er komen drie nieuwe vervangende gebouwen waar in totaal tien levensloopbestendige woonappartementen in kunnen worden gemaakt.

Daar gaan we wonen en werken met onze familie. Daarvoor worden er twee woonappartementen gemaakt in het hoofdhuis.

Omdat de gemeente geen toestemming heeft gegeven om de Kapelzaal te gebruiken voor concerten, is het verbouwen van de kapel tot kantoor de enige mogelijkheid om de fraaie zaal met glas-in-lood-bovenramen zoveel mogelijk te behouden.

Nee, met de opbrengst van de vervangende bebouwing, twee woonappartementen in het hoofdhuis en het vestigen van ons kantoor in de bestaande kapel en hoofdhuis dekken we de kosten voor de restauratie en de instandhouding van de Buitenplaats.

We hebben de locaties voor de vervangende nieuwbouw uitgezocht op een zodanige manier, dat de historische tuinen in ere kunnen worden hersteld én er geen historisch waardevolle bomen gekapt hoeven te worden. Het uitzicht vanaf een klein deel van de Engweg en Gooyer Wetering zal inderdaad veranderen voor de buurtgenoten, maar de afstand van minimaal 200m is behoorlijk groot zodat we verwachten dat het meevalt. Ook zijn wij bereid groenblijvende bomen te planten in onze grondstrook voor het Bouwhuis zodat men vanuit de woningen van de Engweg en Gooyer Wetering het Bouwhuis nauwelijks meer kan zien. Een impressie

Dat is inderdaad een idee, het zou een gebouw kunnen worden met daarin drie woonappartementen die geïntegreerd wordt in de muur. We denken dat het erg mooi kan worden. De architectuur moet uiteraard historisch verantwoord zijn en goed passend bij een buitenplaats. We vinden dat we zeer respectvol moeten omgaan met de tuinmuur uit de kloostertijd. Experts zullen daarover adviseren. Of het mag weten we nog niet. Ons uitgangspunt is in ieder geval dat het op een historisch verantwoorde manier gebeurt en anders niet.

Ze zijn gebouwd in de zestiger jaren en in zeer slechte staat. Ze zijn onvoldoende waard om gerestaureerd te worden. Bij sloop kan de historische slingervijver in ere worden hersteld.

Nee, het bebouwde grondoppervlak blijft hetzelfde. Omdat de nieuwe bebouwing drie losse gebouwen worden, zijn ze beter en natuurlijker in te passen bij de  te restaureren historische tuin dan bij de huidige bebouwing het geval is. Het bouwvolume neemt wel toe. De vervangende bebouwing wordt hoger dan de huidige carrés. Zo kunnen we deze beter laten aansluiten bij de architectuur van een historische buitenplaats. Daarom denken we aan een Orangerie, Koetshuis en Bouwhuis. Overigens is in het huidige bestemmingsplan veel meer bouwvolume mogelijk dan wij willen benutten. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het toegestane bouwvolume ingeperkt. 

Op grond van het historisch onderzoek (zie Agandau, 2007, Historisch onderzoek Buitenplaats Broekbergen) weten wij zeker dat op Broekbergen een oranjerie en koetshuis aanwezig waren. In de aktes van 1743, 1789 en 1874 wordt bij Broekbergen expliciet melding gemaakt van de aanwezigheid van een Koetshuijs.

En in een akte van 1789 wordt de aanwezigheid van een oranjerie expliciet vermeld en omvat tevens een lijst van alle “oranjeboomen en gewasschen”. 

Helaas hebben wij niet terug kunnen vinden waar dit koetshuis en oranjerie precies hebben gestaan en hoe ze eruit gezien hebben.

In de archieven is geen aanwijzing gevonden dat op Broekbergen ook een Bouwhuis heeft gestaan. Aangezien er wel extra m2’s woonoppervlak nodig is om de restauratie en duurzame instandhouding te bekostigen, hebben we gezocht naar een architectuurstijl die past bij een buitenplaats als Broekbergen. Vergelijkbare buitenplaatsen waren daarbij een belangrijke inspiratiebron. 

Wij willen de vervangende nieuwbouw die noodzakelijk is voor de financiering van de restauratie en duurzame instandhouding van de buitenplaats, realiseren in de typische vormgeving van een Koetshuis, Oranjerie en Bouwhuis zoals die zich op historische buitenplaatsen bevinden.

Daarom willen wij de uitwerking zo veel mogelijk laten aansluiten bij de typische korrelstructuur en architectuur van een historische buitenplaats. De korrelstructuur houdt in dat op een buitenplaats alle gebouwen los van elkaar moeten staan. De vervangende nieuwbouw moet qua architectuur typerend zijn voor een historische buitenplaats, zoals een Koetshuis, Oranjerie en Bouwhuis, die ook duidelijk kleiner moeten zijn dan het Hoofdhuis.

Proces bestemmingsplan

Na de presentatie in 2009 aan Driebergen, is het Masterplan verder uitgewerkt.  Het is besproken met de gemeente, de provincie en experts op het gebied van buitenplaatsen en monumenten. Op grond daarvan bleek o.a. dat de locatie en omvang van de orangerie aangepast moest worden om het beter passend te maken bij de typische vormgeving voor een historische buitenplaats. Ook bleek dat door de hoge eisen die werden gesteld aan de restauratie en bij een buitenplaats passende vervangende nieuwbouw, en lagere subsidies, er meer verhuurbaar oppervlakte nodig is om de restauratie en duurzame instandhouding financieel rond te krijgen dan in het eerste Masterplan was bedacht. Daarom is het Masterplan uitgebreid met een Bouwhuis. Dit aangepaste Masterplan is in 2013 door het College goedgekeurd.

Broekbergen valt onder het Bestemmingsplan Buitengebied Driebergen uit 2004. Omdat elk bestemmingsplan elke 10 jaar herzien moet worden had dit bestemmingsplan in 2014 herzien moeten worden. Onze verwachting was, dat ons Masterplan, dat in 2013 was goedgekeurd door de gemeente, mee zou worden genomen in het Voorontwerp Bestemmingsplan dat in 2015 naar buiten kwam. Dat  bleek helaas niet te zijn gebeurd. We hebben dit aangekaart bij de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente besloten om ons Masterplan alsnog mee te nemen in het Ontwerpbestemmingsplan. 

Twee-derde van het perceel krijgt de bestemming natuur. Een derde van het perceel wordt bestemd voor wonen en kantoor.
In het huidige bestemmingsplan is Broekbergen in zijn geheel bestemd voor “maatschappelijke voorzieningen’ zoals gezondheidszorg.

Voor informatie over het proces m.b.t. het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

De gemeente heeft in het Ontwerpbestemmingsplan een goothoogte voorgesteld van max. 4m en nokhoogte van max. 9m. 

Deze maximum hoogtes zijn te laag om vervangende nieuwbouw te realiseren die qua architectuur passen bij een historische buitenplaats. Bij de meeste koetshuizen en oranjerieën op buitenplaatsen bedraagt de goothoogte ca. 5m en de nokhoogte 9 à 10 m.

De door de gemeente voorgestelde goothoogte van 4m is ook aanzienlijk lager dan de 6m die nu is toegestaan op Broekbergen en is ook lager dan de 5m die standaard geldt in het buitengebied.

Een tweede reden is dat wij het Bouwhuis graag willen integreren in de monumentale tuinmuur omdat dit een symbolische integratie is van Broekbergen als de lusthof-buitenplaats die het ca.175 jaar lang was (en dat nu weer wordt), met de monumentale muur uit de kloosterperiode van ca.120 jaar. 

Wij hebben de gemeente en Driebergen in 2009 uitgebreid geïnformeerd over het Masterplan. We hebben presentaties gegeven en het plan samen met alle achtergrondinformatie gepubliceerd op onze website. 

Onze aangrenzende buren waren volledig op de hoogte van het aangepaste Masterplan. Daarmee hebben we gemeend voldoende te hebben geïnformeerd.  

De reacties op het Ontwerp Bestemmingsplan van bewoners van de Engweg en Gooyer Wetering, heeft ons geleerd dat ook deze verder weg gelegen omwonenden graag actiever hadden willen zijn geïnformeerd en ook actief betrokken hadden willen worden in het proces. Aangezien de ontwikkelingen zich afspelen binnen de muren van ons privéterrein en de afstand tot deze omwonenden minimaal 200 meter is, hebben wij dat niet eerder voorzien.
Inmiddels hebben we flink geïnvesteerd om de informatievoorziening te verbeteren. We maakten een nieuwe, completere website, deden mee met monumentendag, hielden een fijnschilderexpositie, organiseerden Open Huizen, flyerden in de wijde omgeving en we versturen nieuwsbrieven naar de hele buurt met informatie over onze plannen en het proces. Ook startten we activiteiten op sociale media.    

Het Ontwerp Bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen bij de gemeente in 2018, daarop kon een ieder die dat wilde een zienswijze indienen. Naar aanleiding van de zienswijzen die zijn ingediend, kijken wij waar we de plannen nog kunnen bijstellen en/ of rekening kunnen houden met wensen uit de omgeving.
Naast dit formele proces, staan wij uiteraard altijd open voor een gesprek met onze omgeving. Zo hebben we bijvoorbeeld aangeboden groenblijvende bomen te planten op de plek waar het Bouwhuis dichtbij de rand van ons terrein komt, zodat bewoners van de Engweg en Gooyer Wetering het Bouwhuis zo min mogelijk zien. 

Ook hebben we naar aanleiding van de uitgesproken zorg van mensen uit onze omgeving, aandacht gevraagd bij de gemeente voor de verkeerssituatie op de Engweg. En hebben wij de gemeente gevraagd van het Kloosterlaantje een 30km-weg te maken.

Graag! Er is een steungroep van familie, vrienden, omwonenden en dorpsgenoten. De leden van de werkgroep helpen ons onder meer bij het onderhoud van de tuin, het organiseren van rondleidingen en open dagen en het onderhouden van de website. Wilt u ook iets doen? Stuur ons een bericht op Facebook of laat het ons weten via info@broekbergen.nl 

We ontvangen u graag op Broekbergen. 

Planning

We hebben al veel gedaan. Wij hebben de klokkentoren, het dak, goten, bordes en souterrain van het Hoofdhuis en het opbaarhuis al gerestaureerd. Eind 2018 hebben wij ook de buitenramen van het hoofdhuis gerestaureerd. We hopen de restauratie van het hoofdhuis binnen 1 à 2 jaar te hebben afgerond.
Wij zijn in juni 2018 gestart met de restauratie van de tuinmuren, die zijn in 2019 klaar. Wij hebben ook een begin gemaakt met de restauratie van de tuinen door het uitbaggeren van de grachten en de dunning voor behoud van de historisch waardevolle bomen. Wij verwachten dat de historische tuinen over 3 jaar gerestaureerd kunnen zijn.

 Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Utrechtse Heuvelrug  gaan we de ontwerpen voor de vervangende nieuwbouw verder uitwerken en de vergunningen aanvragen. 

We hopen over 2 à 3 jaar, afhankelijk van de doorlooptijd van het vergunningentraject voor het bouwen.

Het duurzaam herontwikkelen van een monumentale buitenplaats blijkt een complex proces. Verschillende instanties hebben een vinger in de pap en ook de omgeving vindt er iets van, zodat de plannen in de afgelopen jaren steeds weer iets moesten worden aangepast. Daarnaast moet er veel geld bij elkaar gebracht worden om restauraties en instandhouding mogelijk te maken.

Bij het opnieuw graven van de slingervijver komt veel grond vrij. Wij zullen deze grond zoveel mogelijk hergebruiken op het totale terrein van de buitenplaats. Het is echter niet zo dat de  vervangende nieuwbouw daardoor hoger wordt. De maximale hoogtes in een bestemmingsplan gelden ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte van het totale terrein.

Kantoorruimte

Ja, de bestaande Kapelzaal wordt omgebouwd tot kantoorruimte en ook in het hoofdhuis komt kantoorruimte voor ons bedrijf. Onze op duurzame energie gerichte onderneming is nu gevestigd in Bunnik, dat willen we verhuizen naar Broekbergen.  Er wordt geen nieuwe kantoorruimte gebouwd.

De kantoorruimte komt in de bestaande Kapelzaal en in het Hoofdhuis: er komt geen nieuw kantoorgebouw.

Wij gaan er maximaal 35 werkplekken realiseren.

Nee, er komt geen hoogbouw. De nok van de vervangende nieuwbouw wordt niet hoger dan 9 à 10 m en er worden schuine daken toegepast die op 5m goothoogte beginnen. Er komen 2 woonlagen. Omdat dit typerend is voor een Koetshuis, Oranjerie en Bouwhuis zal de begane grond hoge plafonds krijgen. Onder het schuine dak komt één woonlaag.

We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals een retraitecentrum en jongerenklooster e.d. Helaas bleek dat niet haalbaar, met name omdat de kosten voor restauratie en instandhouding van de historische buitenplaats hoger waren dan de huur die men kon betalen. Wij hebben ook het plan gehad om concerten te organiseren in de kapelzaal. Helaas is dat laatste niet haalbaar gebleken vanwege het gemeentelijk beleid rond parkeren.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een bijdrage leveren?

E: info@broekbergen.nl

Landgoed Broekbergen

Buitenplaats Broekbergen
Kloosterlaantje 1
3972 GW Driebergen-Rijsenburg